เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางศุภมาส เหล็นเรือง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุมาลี  ศิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กองคลัง บรรยายเรื่อง  “หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณและและประเภทจ่ายในระบบ Budget and Project Management : BPM วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ  โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน  นนทบุรี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลกา [...]

25 มิถุนายน 2561 / 10:44 น.