เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางศุภมาส เหล็นเรือง

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0403.3/6293 ลว 15 พ.ย. 61 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค . 0403.3/ว264 ลว 29 ก.ค. 2 [...]

15 พฤศจิกายน 2561 / 12:51 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒) วันที่ 25 ต.ค. 61

เอกสารบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการ [...]

25 ตุลาคม 2561 / 11:42 น.

(2 ต.ค. 61) นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าแสดงความยินดี นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

03 ตุลาคม 2561 / 11:32 น.