สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมฯ

1. แบบยื่นเรื่องราวขอรับเงิน
2. สำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน
5. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีมอบให้คู่สมรส)
 ( ต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ) โดยยื่นเรื่องราวผ่านส่วนราชการต้นสังกัด

 

  • ระเบียบต่าง ๆ

    • ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ขรก.กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2556 

    • ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555   


    • ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552   


    • ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมฯ พ.ศ. 2549   

 


 

(Visited 5 times, 1 visits today)