บุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

Share
โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 
นางสุมาลี ศิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
   
นางสาววิมลสิริ ใจบุญ
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนาตยา สังข์กรด
นวช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   
นายธีรุตม์ สุขขี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรณิษา พลแสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 1 times, 1 visits today)