รหัสต่าง ๆ ในระบบ GFMIS

  1. รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   >> 
  2. รหัสศูนย์ต้นทุนในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน   >> 
  3. รหัสเงินฝากคลัง   >> 
  4. รหัส GPSC และหมวดวัสดุ  >> 
  5. ผังบัญชีมาตรฐาน เวอร์ชั่น 2551  >> 
  6. รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรายได้ และรหัสแหล่งของเงิน (ระบบรับและนำส่ง)   >> 
  7. รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS  >> 
  8. รหัส Z Bank   >> 
(Visited 1 times, 1 visits today)