ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

 นายทวีป  บุตรโพธิ์  รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธืภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลาคม  2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
     
     
     
     
     
     
     
 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
(ท่านสามารถคลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารได้)

01-เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ2560 02-ค่าเช่าบ้านราชการ
(กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
03-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว : กรมบัญชีกลาง
04-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปคราชการในราชอาณาจักร 05-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานในการประชุมระหว่างประเทศ 06-การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ2561
07-ข้อพิงระวังในการปฏิบัติงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
(Visited 1 times, 1 visits today)