นางสุมาลี  ศิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กองคลัง บรรยายเรื่อง  “หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณและและประเภทจ่ายในระบบ Budget and Project Management : BPM วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ  โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน  นนทบุรี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรม  Budget and Project Management :  BPM รุ่นที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ณ  โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน  นนทบุรี 


นางสุมาลี  ศิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กองคลัง  

บรรยายเรื่อง  "หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณและและประเภทจ่ายในระบบ Budget and Project Management : BPM 

(Visited 1 times, 1 visits today)