(2 ต.ค. 61) นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าแสดงความยินดี นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(2 ต.ค. 61) นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าแสดงความยินดี นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  การนี้ท่านอธิบดีฯ ได้ให้โอวาทแก่คณะเจ้าหน้าที่กองคลังในการปฏิบัติหน้าที่ การครองตน  และครองงาน  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)