เอกสารบรรยาย(เพิ่มเติม) (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒) วันที่ 23 ต.ค. 61

เอกสารเพิ่มเติมคำบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒)

  • บรรยายพิเศษ  บทบาทเจ้าหน้าที่การเงิน การคลัง และพัสดุ  กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (ท่านรองสมหวัง พ่วงบางโพ) เอกสารบรรยาย  

  • วิชา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อาจารย์สุทธิษา วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง) เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

(Visited 1 times, 1 visits today)