เอกสารบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒) วันที่ 24 ต.ค. 61

เอกสารบรรยาย
(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒)
วันที่ 24  ตุลาคม  2561


  • วิชา การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการซื้อหรือจ้าง (TOR)
    (วิทยากรอาจารย์สามารถ  แสงรินทร์ กรมบัญชีกลาง)

  • วิชา เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีส่วนราชการ พ.ศ. 2561
    (นางวันวิสาข์  พิญโญฤทธิ์ กรมบัญชีกลาง)

  • วิชา การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
    ( KTB Corporate Online) (นางสาวธีรดา  สหัสรังษี  กรมบัญชีกลาง)   

 

(Visited 1 times, 1 visits today)