เอกสารบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒) วันที่ 25 ต.ค. 61

เอกสารบรรยาย

(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561


  • วิชา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ความผิดวินัยการเงิน การคลัง
    (นางสาวนิชาพัฒน์  รุ่งนิธิชัยวงค์ กรมบัญชีกลาง)

  • วิชา ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ สตง.
    (นายชัชวาลย์  สังขดิษฐ์ กรมบัญชีกลาง)


  • วิชา กฎหมาย/ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
    (นางสาวผุสดีพร  อยู่ยงสินธุ์  กรมบัญชีกลาง)(Visited 1 times, 1 visits today)