ด่วนที่สุด ที่ มท 0403.3/6293 ลว 15 พ.ย. 61 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค . 0403.3/ว264 ลว 29 ก.ค. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน
คำสั่ง  ZGL_MVT   MONTH หรือ GFMIS Web Online  รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 เรียบร้อย  รายละเอียดตาม

( เอกสารแนบ)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)