ที่ มท 0403.3/0776 ลว 14 ก.พ. 63 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 2563 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

ที่ มท 0403.3/0776 ลว 14 ก.พ. 63 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 2563 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค . 0403.3/ว264 ลว 29 ก.ค. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน

คำสั่ง  ZGL_MVT   MONTH หรือ GFMIS Web Online  รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อย  รายละเอียดตาม

(ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)