โครงสร้าง/บุคลากร

 
 
 นางศุภมาส  เหล็นเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายไชยรัตน์  กลั่นสกุล  น.ส.ชยาณี  มัจฉาเดช  นางอำไพ  พุฒสนธิ์  นางสุมาลี  ศิริจินดา  น.ส.อรจิรัฏฐ์  เกตุะวันดี
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานงานพัสดุ
 หัวหน้ากลุามงานงานการเงิน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
  หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
 …..  …..  …..  …..  …..
 บุคลากรภายในกลุ่มงาน  บุคลากรภายในกลุ่มงาน  บุคลากรภายในกลุ่มงาน บุคลากรภายในกลุ่มงาน บุคลากรภายในกลุ่มงาน
(Visited 7 times, 1 visits today)