โครงสร้าง/บุคลากร

กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

นางทรงลักษณ์ วรภัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรงค์ แสงเมือง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นางชยาณี มัจฉาเดช

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

นางสาวอรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

(Visited 7 times, 1 visits today)