โครงสร้าง/บุคลากร

 
 
 นางศุภมาส  เหล็นเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายไชยรัตน์  กลั่นสกุล  น.ส.ชยาณี  มัจฉาเดช  นางอำไพ  พุฒสนธิ์  นางสุมาลี  ศิริจินดา  น.ส.อรจิรัฏฐ์  เกตุะวันดี
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
  หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 …..

 

 …..

 

 …..

 

 …..

 

 …..

 

 บุคลากรภายในกลุ่มงาน  บุคลากรภายในกลุ่มงาน  บุคลากรภายในกลุ่มงาน บุคลากรภายในกลุ่มงาน บุคลากรภายในกลุ่มงาน
 

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)