บุคลากรกลุ่มงานการเงิน

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานการเงิน

นางชยาณี  มัจฉาเดช
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
นางอารยา  ชลประคอง
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกาณจนา  ดิษฐบุตร
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมณฑา  สุกานดา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัทธนันท์  กาละสัย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางเกษรินทร์  เมฆสัยโย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเสาวลักษณ์  ธรรมสาร
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางสาวสุภัทรา  พิพิธกุล
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต. หญิง พิชญาภา  พัฒนธาดาสกุล
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางพีรดา  ทองดี
พนักงานการเงินและบัญชี
 นางสุภารัตน์  สุขขี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวยุวดี  ภิรมย์มาก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(Visited 1 times, 1 visits today)