บุคลากรกลุ่มงานการเงิน

Share

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานการเงิน

นางชยาณี  มัจฉาเดช
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
นางสาวกาณจนา  ดิษฐบุตร
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมณฑา  สุกานดา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางเกษรินทร์  เมฆสัยโย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพัทธนันท์  กาละสัย
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเสาวลักษณ์  ธรรมสาร
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุภัทรา  พิพิธกุล
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต. หญิง พิชญาภา  พัฒนธาดาสกุล
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางพีรดา  ทองดี
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวยุวดี  ภิรมย์มาก
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 นางสุภารัตน์  สุขขี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(Visited 1 times, 1 visits today)