บุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

Share

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานบัญชี

นางอำไพ พุฒิสนธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน
นวช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพัชรา กันตี
นวช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายอัญชลี โคฮุด
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวดรุณี ฐานชารี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางสาวเมวิกา เหมือนสี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพรวิภา สายพันธ์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวณภาพร นาคพึ่งพร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายวิวัฒน์วัฒนา คชินทร์โรจน์
พนักงานพิมพ์ระดับ ส 3
(Visited 1 times, 1 visits today)