บุคลากรกลุ่มงานบัญชี

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานบัญชี

นางอำไพ พุฒิสนธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน
นวช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพัชรา กันตี
นวช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี โคฮุด
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวดรุณี ฐานชารี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางสาวเมวิกา เหมือนสี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพรวิภา สายพันธ์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวณภาพร นาคพึ่งพร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายวิวัฒน์วัฒนา คชินทร์โรจน์
พนักงานพิมพ์ระดับ ส 3
(Visited 1 times, 1 visits today)