บุคลากรกลุ่มงานพัสดุ

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ

นายไชยรัตน์  กลั่นสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
นายคำนึง  อินทรสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเวนิช  ทองดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายจตุพร  บุญศิลป์
นวช.พัฒนาชุมชนชำนาญการ(ปนท.)
นางณัฐกานต์  สุดดี
นวช.พัสดุชำนาญการ
นายเฉลิมวิทย์  เดือนกลาง
นวช.พัสดุชำนาญการ
นางอัญชลี คะเชนทร์
นวช.พัสดุชำนาญการ
นางสาวกีรติยา  รัตนอุบล
นวช.พัสดุปฏิบัติการ
นางสาวคัทลียา  วัชณะสวัสดิ์
นวช.พัสดุปฏิบัติการ
 
นางสุนันทา  บำรุงศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 นางสาวอุมาภรณ์  คณะวาปี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวอาภา  เพ็งเลิก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางฐณมน  หลวงใน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายมานัส  ฉายาวาท
พนักงานพัสดุ
(Visited 1 times, 1 visits today)