บุคลากรกลุ่มงานพัสดุ

Share

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ

นายไชยรัตน์  กลั่นสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
นายคำนึง  อินทรสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเวนิช  ทองดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางณัฐกานต์  สุดดี
นวช.พัสดุชำนาญการ
นายเฉลิมวิทย์  เดือนกลาง
นวช.พัสดุชำนาญการ
นางอัญชลี คะเชนทร์
นวช.พัสดุชำนาญการ
นางสาวกีรติยา  รัตนอุบล
นวช.พัสดุปฏิบัติการ
นางสาวคัทลียา  วัชณะสวัสดิ์
นวช.พัสดุปฏิบัติการ
นางสุนันทา  บำรุงศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 นางสาวอัฉรา  เสือครุฑ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 นางสาวอุมาภรณ์  คณะวาปี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวอาภา  เพ็งเลิก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางฐณมน  หลวงใน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายมานัส  ฉายาวาท
พนักงานพัสดุ
(Visited 1 times, 1 visits today)