บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

Share

โครงสร้างบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอรจิรัฏฐ์  เกตะวันดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวชุลี  แย้มกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษร์  สุวรรณคาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพรหมมินทร์  โชติงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปราณี  ทองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางมาลี  เกิดทอง
พนักงานสถานที่
นางสาวอังคนังค์  ธรรมชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 1 times, 1 visits today)