บุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

Share
โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 
นางสุมาลี ศิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
   
นางสาวนาตยา สังข์กรด
นวช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นายธีรุตม์ สุขขี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางสาวอรณิษา พลแสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 1 times, 1 visits today)