ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว. 17 ต.ค. 60

18 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ลว.16 ต.ค. 60 (รายการประกอบแบบ)

17 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ลว.16 ต.ค. 60 (แบบแปลน)

17 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ลว.16 ต.ค. 60(ร่างประกาศฯลฯ)

17 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP City 2017 : การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมิณผล และการบริหารการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2560

12 ต.ค. 2560
ดาวน์โหลด