ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์การขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครบรอบ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการผลิตสื่อ (ลว. 15 ส.ค. 2560)

15 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการพัฒนาตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมมหกรรมผ้าหนองบัวลำภู ภายใต้ชื่องาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลด