ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเครื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 56 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 20 พ.ย. 60

20 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักชาย จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 16 พ.ย. 2560

16 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางปรับปรุงหอพักชาย จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 16 พ.ย.60 )

16 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน 10 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e – bidding ) 15 พ.ย. 60

15 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวประกอบอาหาร จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e – bidding ) 15 พ.ย. 60

15 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคาทางเดิน จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding) ]; 15พ.ย. 60

15 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเครื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 56 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 14 พ.ย. 60

14 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 14 พ.ย. 60

14 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด