คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 2/2561 เรื่อง คณะทำงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการลดพลังงาน การลดกระดาษ และประหยัดงบประมาณ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

08 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด