ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลว 24 ส.ค. 61 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่

04 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด