ที่ มท 0403.1/ว0579,ว0580 ลว 6 มี.ค. 63 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลังและการพัสดุสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563

11 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด