ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว 564 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

16 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 1 ลว 2 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

16 ม.ค. 2562
ไม่มีไฟล์

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว553 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลวงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

16 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด

มท 0403.4/ว 2861 , มท 0403.4/ว 1475 เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ลว 28 ธค.61

03 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด