ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลว 13 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

01 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว 413 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ

01 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 427 เรื่้องซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรนิติบุคคล

01 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด