ที่ มท 0403.3/ว0129 ส่งรายละเอียดผลต่างบัญชีเงินฝากคลัง เงินฝากไม่มีรายตัวเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เทียบกับบัญชีรับฝากอื่น เงินประกันอื่น เงินรับฝากทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560

25 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด