แจ้งเวียน กรมการพัฒนาชุมชน ขอส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.finance.cdd.go.th (ลว.6 ก.ย. 60)

06 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด