มท 0403.4/ว 2593 , มท 0403.4/ว1325 เรื่อง การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

28 Nov 2561
Download

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 443 ลว 28 ก.ย.61 เร่อง ประกาศคระกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

09 Oct 2561
Download

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 444 ลว 28 ก.ย. 61 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตร 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

09 Oct 2561
Download

มท 0403.4/ว2196 ส่งหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 189 ลว 21 ก.ย. 61 กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62)

09 Oct 2561
Download