มท 0403.5/ว2530 สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2 ฉบับดังนี้ 1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว452 เรื่องแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 มาตรา 128 และ 2. ที่ กค 0405.2/ว453 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

14 ธ.ค. 2560
ดาวน์โหลด