แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทุกศูนย์)

10 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด

มท 0403.3/ว 0708 ลว 3 เม.ย. 61 ถึง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ เรื่อง ขอส่งรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกคงค้างในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มี.ค. 61

03 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด