ที่ มท 0403.3/ว1468,ว1469 ลว 10 ก.ค.62 เรื่อง แจ้งทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และแนวปฏิบัติทางบัญชี

18 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด

มท 0403.3/ว 412 ลว 5 เม.ย.62 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

05 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด