ที่ มท 0403.3/ว1468,ว1469 ลว 10 ก.ค.62 เรื่อง แจ้งทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และแนวปฏิบัติทางบัญชี

18 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด