มท 0403.3/ว 0708 ลว 3 เม.ย. 61 ถึง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ เรื่อง ขอส่งรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่ายและบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกคงค้างในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มี.ค. 61

03 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด