มท 0403.4/ว2196 ส่งหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 189 ลว 21 ก.ย. 61 กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62)

09 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด

มท 0403.4/ว 1449 ลว 12 ก.ค. 61 เรื่อง ส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด้วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 302 ลว 4 ก.ค. 61 แจ้งเวียนขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

13 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด