สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมฯ

1. แบบยื่นเรื่องราวขอรับเงิน
2. สำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงิน
5. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีมอบให้คู่สมรส)
 ( ต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ) โดยยื่นเรื่องราวผ่านส่วนราชการต้นสังกัด

 


 

(Visited 5 times, 1 visits today)