ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

 •  การบริหารงบประมาณ

 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560  (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 82 ลว.16 พ.ค.2560) (ดาวน์โหลด)
 • แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด  ที่ นร 0704/ว 37 ลว.6 ม.ค.2559) (ดาวน์โหลด)
 • การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลว.29 เม.ย.2558)   (ดาวน์โหลด)
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557  (ดาวน์โหลด)
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 26 ลว.13 ก.พ.2557)  (ดาวน์โหลด)
 • การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คำสั่งที่ 514/2556 สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556  (ดาวน์โหลด)
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  (ดาวน์โหลด)
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554   (ดาวน์โหลด)
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502   (ดาวน์โหลด)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 60 ลว.17 เม.ย.2549) (ดาวน์โหลด)
 • หลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว3 ลว. 18 ม.ค. 2553)  (ดาวน์โหลด)

 การเงินการคลัง

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548)  (ดาวน์โหลด)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523  (ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)