ประกาศราคากลาง

 • งานก่อสร้าง

 • งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

  • ราคากลางใต้ทางด่วน
  • ราคากลางโครงการ OTOP City 2017
  •  ตารางราคากลาง โครงการเยียวยา
  • จ้างดำเนินการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรม จัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 
  • จ้างดำเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
  • จ้างดำเนินการโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ปี 2559  
  • ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของกรมฯ (Antivirus) ปีงบประมาณ 2560  
  • บำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server Control room)  ปีงบประมาณ 2560  
  • จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล   
  • จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 878 เครื่อง  
  • จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  
  • จ้างดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  • จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2559  
  • จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ  
  • จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560  
  • จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยการจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม  
  • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน 24 คัน  
  • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน 51 คัน  
  • จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  จำนวน 12 คัน  
  • จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี จำนวน 1 คัน   
  • จ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
  • จ้างปรับปรุงห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560  
  • จ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ 2560  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP City 2016 : การออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งสถานที่ การจัดหาสาธารณูปโภค การประมินผลและการบริหารจัดการ  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP City 2016 : การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์  
  • จ้างดำเนินงานเช่าสถานที่จัดงาน OTOP City 2016  
  • จ้างดำเนินงานโครงการศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพฯ  
  • จ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
  • จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ปีงบประมาณ 2560  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 2 เดือน)  
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ   
  • โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความงานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณะทางสื่อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์   
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 4 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 1 เดือน)   
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 2 เดือน)  
  • จ้างทำวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 7 เดือน)   
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากลด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
  • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  • โครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 : การจัดหาสถานที่  
 • งานจ้างที่ปรึกษา

  • โครงการพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า  
  • กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP  
  • กิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยแท้ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
  • กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน (รอบ 3)  
  • โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
  • กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร  


(Visited 1 times, 1 visits today)