ประกาศราคากลาง

 • งานก่อสร้าง

  • ราคากลาง ปปช 01 จ้างปรับปรุงหอพักชาย ศูนย์ชลบุรี
  • ราคากลาง ปปช . 01 จ้างปรับปรุงหอพักหญิง ศูนย์ชลฯ
  • ตาราง ปปช.01 รั้วอุบล
  • BOQ.งานจ้างปรับปรุง
  • BOQ.จ้างปรับปรุง
  • ราคากลาง หอประชุมศูนย์พิษณุโลก 250ที่นั่ง
  • ราคากลาง ปปช.01 ไฟฟ้าอุบ
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ อุบล
  • ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี   http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี   
  • ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ความยาว 1,375 เมตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง   
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 800 เมตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก  
  • ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง   
  • ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช   
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง   
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  
  • ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี  
  • ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา  
  • จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชน  
  • จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนนครราชสีมา  
  • จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนนครศรีธรรมราช 
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนนครราชสีมา  
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนเพชรบุรี  
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนอุดรธานี  
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนสระบุรี  
 • งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

  • ราคากลางใต้ทางด่วน
  • ราคากลางโครงการ OTOP City 2017
  •  ตารางราคากลาง โครงการเยียวยา
  • จ้างดำเนินการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรม จัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 
  • จ้างดำเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
  • จ้างดำเนินการโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ปี 2559  
  • ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของกรมฯ (Antivirus) ปีงบประมาณ 2560  
  • บำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server Control room)  ปีงบประมาณ 2560  
  • จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล   
  • จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 878 เครื่อง  
  • จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  
  • จ้างดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  • จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2559  
  • จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ  
  • จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560  
  • จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยการจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม  
  • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน 24 คัน  
  • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน 51 คัน  
  • จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  จำนวน 12 คัน  
  • จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี จำนวน 1 คัน   
  • จ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
  • จ้างปรับปรุงห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560  
  • จ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ 2560  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP City 2016 : การออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งสถานที่ การจัดหาสาธารณูปโภค การประมินผลและการบริหารจัดการ  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP City 2016 : การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์  
  • จ้างดำเนินงานเช่าสถานที่จัดงาน OTOP City 2016  
  • จ้างดำเนินงานโครงการศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพฯ  
  • จ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
  • จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ปีงบประมาณ 2560  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 2 เดือน)  
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ   
  • โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความงานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณะทางสื่อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์   
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 4 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 1 เดือน)   
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 2 เดือน)  
  • จ้างทำวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 7 เดือน)   
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากลด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
  • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  • โครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 : การจัดหาสถานที่  
 • งานจ้างที่ปรึกษา

  • โครงการพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า  
  • กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP  
  • กิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยแท้ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
  • กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน (รอบ 3)  
  • โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
  • กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร  


(Visited 1 times, 1 visits today)