ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธืภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร […]

กิจกรรมการส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการส่งมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 แห่ง และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ณ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
(สาขาตลาดไท) จังหวัดปทุมธานี […]