นางสุมาลี  ศิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กองคลัง บรรยายเรื่อง  “หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณและและประเภทจ่ายในระบบ Budget and Project Management : BPM วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ  โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน  นนทบุรี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลกา […]