เอกสารบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒) วันที่ 24 ต.ค. 61

เอกสารบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการ […]

เอกสารบรรยาย(เพิ่มเติม) (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒) วันที่ 23 ต.ค. 61

เอกสารเพิ่มเติมคำบรรยาย (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้า […]

(2 ต.ค. 61) นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองคลังเข้าแสดงความยินดี นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(2 ต.ค. 61) นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง นำค […]

นางสุมาลี  ศิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กองคลัง บรรยายเรื่อง  “หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณและและประเภทจ่ายในระบบ Budget and Project Management : BPM วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ  โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน  นนทบุรี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการบันทึกข้อมูลกา […]