ประกาศราคากลาง61

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 61 และย้อนหลัง


 • งานก่อสร้าง


  • โครงการ จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • โครงการ ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  •  โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • จ้างก่อสร้าง หอพักหญิง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี (กรณียกเลิก ขออนุมัติราคากลางใหม่) http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว 15 พฤศจิกายน 2560  http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษษและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่งจำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรีhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมหลังคาทางเดิน จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ระดับ 8 จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน 10 ห้องณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างโรงครัวประกอบอาหาร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครราชสีมาhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  •  จ้างปรับปรุงหอพักหญิง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เภอเมือง จังหวัดชลบุรีhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • จ้างปรับปรุงหอพักหญิง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • งานปรับปรุงรั้ว จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  •  งานปรับปรุงห้องประชุมและห้องออกกำลังกาย (OTOP เดิม)http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีhttp://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี   http://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2017/04/%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5-2.pdf
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี   
  • ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ความยาว 1,375 เมตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง   
  • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 800 เมตร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก  
  • ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง   
  • ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช   
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง   
  • ก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  
  • ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี  
  • ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา  
  • จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชน  
  • จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนนครราชสีมา  
  • จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนนครศรีธรรมราช 
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนนครราชสีมา  
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนเพชรบุรี  
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนอุดรธานี  
  • ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัมนาชุมชนสระบุรี  
 • งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง


  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD Talent (ดาวน์โหลด)
  • ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้ พร้อมอุปกรณ์เสริม  จำนวน  4 รายการ)
  • โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ 
  • กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  OTOP  กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ชองฝาก ของที่ระลึก 
  • โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมที่ 13 กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี 
  • กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย 
  • กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
  • โครงการ มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD DAY 2018) 
  • โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ปี 2561 
  • โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) 
  • กิจกรรมการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน  OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว โครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  ZOTOP Village)  8 เส้นทาง
  • จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP  Trader  ปีงบประมาณ 2561 ณ นครคุนหมิง สาธารรัฐประชาชนจีน 
  • จัดงาน OTOP  ภูมิภาค  ประจำปี 2561 
  • ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP  ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561 :การจัดหาสถานที่ 
  • จัดงาน OTOP  City 2017 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  • กิจกรรม  ออกแบบและการใช้งานระบบเว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว โครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
  • ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP  ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561 : การออกแบบก่อสร้าง ตกแต่ง คูหาและสถานที่  
  • กิจกรรม สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) โครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
  • กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว โครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
  • กิจกรรม ประเมินผลโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียนและจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
  • การจัดงานแสดง จำหน่ายและเจรจาธุรกิจระดับภาค 
  • โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมหลักที่ 1ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  แยกตาม  Cluster  ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำเอกสารเผยแพร่และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP
  • การจัดงาน  OTOP  Midyear 2018 
  • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 5-7 
  • ศูนย์แสดง จำหน่าย  และกระจายสินค้า OTOP  บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพฯ 
  • OTOP TO THE TOWN 
  • โครงการการจัดงานเปิดตัว (Kick off) ตลาดประชารัฐ 
  • ราคากลางใต้ทางด่วน   
  • ราคากลางโครงการ OTOP City 2017  
  •  ตารางราคากลาง โครงการเยียวยา  
  • จ้างดำเนินการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรม จัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 
  • จ้างดำเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
  • จ้างดำเนินการโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ปี 2559  
  • ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของกรมฯ (Antivirus) ปีงบประมาณ 2560  
  • บำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server Control room)  ปีงบประมาณ 2560  
  • จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล   
  • จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 878 เครื่อง  
  • จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  
  • จ้างดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
  • จ้างจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2559  
  • จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ  
  • จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560  
  • จ้างจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยการจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม  
  • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน 24 คัน  
  • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน 51 คัน  
  • จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  จำนวน 12 คัน  
  • จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี จำนวน 1 คัน   
  • จ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
  • จ้างปรับปรุงห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560  
  • จ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ 2560  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP City 2016 : การออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งสถานที่ การจัดหาสาธารณูปโภค การประมินผลและการบริหารจัดการ  
  • จ้างดำเนินงานโครงการ OTOP City 2016 : การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์  
  • จ้างดำเนินงานเช่าสถานที่จัดงาน OTOP City 2016  
  • จ้างดำเนินงานโครงการศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพฯ  
  • จ้างดำเนินงานโครงการจัดแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
  • จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ปีงบประมาณ 2560  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 2 เดือน)  
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ   
  • โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความงานพัฒนาชุมชนสู่สาธารณะทางสื่อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์   
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมที่ 4 การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 1 เดือน)   
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 2 เดือน)  
  • จ้างทำวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  
  • เช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลา 7 เดือน)   
  • โครงการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากลด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  
  • โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  • โครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 : การจัดหาสถานที่  
 • งานจ้างที่ปรึกษา


  • โครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุชน ก้าวสู่ไทยแล้นต์ 4.0 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
  • โครงการ  เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเวื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
  • โครงการ  ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
  • โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP  อาหาร
  • โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ  OTOP  รุ่นใหม่  สู่ตลาด 4.0
  • โครงการสร้างอัตลักาณ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP  เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
  • ดำเนินกิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณ 13,176,๐๐๐ บาท 
  • โครงการพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า  
  • กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP  
  • กิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี 
  • กิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP รสไทยแท้ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
  • กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน (รอบ 3)  
  • โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
  • กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร  


(Visited 1 times, 1 visits today)