ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 8 จัดทำสื่อสนับสนุนสัมมาชีพ จ้างทำจุงสารส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 2 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP  รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลว ลว 27 ก.พ. 61  (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน (รอบที่5-7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 26 ก.พ. 61  (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกวศราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 20 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่วย และกระจายสินค้า OTOP  บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 20 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการประกวศราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 20 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ลว 14 ก.พ. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัรฑ์ OTOP  เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็นน้ำ (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ดำเนินการโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระยะเวลา 7 เดือน 11 วัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 2 ก.พ. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครื่องข่าย (network : Log File และ Web Application Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 1 ก.พ 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร หอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 31 ม.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการ โครงการ พช. สัมพันธ์สัญจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 30 มค. 61(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32  ห้อง จำนวน  1 หลัง ณ ศูนย์ศึกาาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว 26 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 8 จัดทำสื่อสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน จ้างทำจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 25ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแซมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 24 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 19 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย(Network : Log File และ  Web Application Firewall ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 15 ม.ค. 61)(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 11 ม.ค. 61) (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP TO THE TOWN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 11 ม.ค. 61)(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศราคาจ้างดำเนินการโครงการ พช.สัมพันธ์สัญจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 11 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 9 ม.ค. 61)(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาดำเนินการโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 7 เดือน 11 วัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.8 ม.ค. 60)(ดาวน์โหลด)

 • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 5 ม.ค. 61) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Conference และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Server ) กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 29 ธ.ค. 60)( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร )


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 29 ธ.ค. 60)( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร )


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 29 ธ.ค. 60)( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร )


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room) ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.29 ธ.ค. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาดำเนินการโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 7 เดือน 11 วัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.28 ธ.ค. 60) ( คลิกดาวโหลดเอกสาร )

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก (ลว 27 ธค 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.27 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย(Network : Log File และ web Application Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) (ลว 27 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ) ลว 21 ธ.ค. 60

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ลว 21 ธ.ค. 60 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.18 ธันวาคม 2560) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ OTOP TO TOWN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.18 ธันวาคม 2560) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.18 ธันวาคม 2560) (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 15 ธ.ค.60)  (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)  (เอกสารแนบ 1)   (เอกสารแนบ 2)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 14 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 14 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ลว 14 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโดยการสร้างภาพลักษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์/รายเดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ลว14 ธ.ค.60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 1 แห่ง  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ระดับ 8 จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 56 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 12 ธ.ค.60)  (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 8 ธันวาคม 2560 (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ด้วยวิธีคัดเลือก (ลว 8 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ลว 8 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ 2)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกดาวน์โหลด) ลว 8 ธ.ค.60

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ลว 7 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวกราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต(Conference) และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) กรมการพัฒนาชุมชน ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 7 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ OTOP TO THE TOWN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 6 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 6 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่ นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ลว 6 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 6 ธ.ค.60)  (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษร์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษร์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network :  Log File และ Web Application Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินโครงการ การจัดงาน OTOP Tity 2017 : การจัดหาสถานที่ด้วยวิธีเฉพราะเจาะจง  (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Antivirus)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพนักการตลาด OTOP Trader สู่การตลาดยุคดิจิตัล 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 1 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • (ร่าง) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Conference) และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 30 พ.ย. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) ( คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ระดับ 8 จำนวน 1 หลัง ณ สูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 29 พ.ย. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักหญิง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 28 พ.ย. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการรรรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 27 พ.ย. 60  (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดจ้าง OTOP City 2017 : ตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ลว 23 พ.ย. 2560)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์(e-bidding) ลว 15 พฤศจิกายน 2560  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

 • (ต่อ)ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2)
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1)มีต่อ–>

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 พ.ย.2560)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 พ.ย. 60

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ลว 20 พ.ย. 60

 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 25 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ (ลว 23 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรม จัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 (ลว 23 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 18 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 17 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ (ลว 16 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ลว 15 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาซื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว (ลว 15 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 9 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 3 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ปรับลดราคาครั้งที่ 1) (ลว 1 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 71 รายการ (ลว 27 เม.ย. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 27 เม.ย. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ (ลว 27 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ลว 24 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • สอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 21 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 57 รายการ (ลว 19 เม.ย. 60)   (ดาวน์โหลด)
 • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ (ลว 18 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 12 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ (ลว 11 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 7 เม.ย. 2560) (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 3 เม.ย. 60)   (ดาวน์โหลด)
 • ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากล่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ลว 28 มี.ค. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ลว 27 มี.ค. 60)  (ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)