เมษายน 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน  2561


  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลว 11 เม.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่ง ประกาศราคาจ้างโครงการการจัดจ้าง OTOP  Midyear  2018 : การออกแบบตกแต่ง คูหาและสถานที่การจัดทำพิธีเปิดงสาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผลและการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 11 เม.ย. 61 (ดาวน์โหลด)


  • ประกาศจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง การจำหน่วยพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด ลว 30 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)


  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ : กิจกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค ลว 5 เม.ย. 61 (ดาวน์โหลด)


  • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่ง ประกาศราคาจ้างโครงการการจัดจ้าง OTOP  Midyear  2018 : การออกแบบตกแต่ง คูหาและสถานที่การจัดทำพิธีเปิดงสาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผลและการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 3 เม.ย. 61  (ดาวน์โหลด)


  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว 3 เม.ย. 61  (ดาวน์โหลด)


  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 8 จัดทำสื่อสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน จ้างทำจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ลว 3 เม.ย. 61 (ดาวน์โหลด)


  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง จ้าที่ปรึกษาโครงการยกระดับผ้าทออิสานสู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยส่วนกลาง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ลว 2 เม.ย. 61  (ดาวน์โหลด)


(Visited 1 times, 1 visits today)