ธันวาคม 2560


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2560


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต Conference และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Server ) กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 29 ธ.ค. 60)( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร )

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Antivirus) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 29 ธ.ค. 60)( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร )


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 29 ธ.ค. 60)( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร )


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room) ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.29 ธ.ค. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาดำเนินการโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 7 เดือน 11 วัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.28 ธ.ค. 60) ( คลิกดาวโหลดเอกสาร )

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก (ลว 27 ธค 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.27 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย(Network : Log File และ web Application Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) (ลว 27 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ( คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ) ลว 21 ธ.ค. 60

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ลว 21 ธ.ค. 60 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.18 ธันวาคม 2560) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ OTOP TO TOWN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.18 ธันวาคม 2560) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.18 ธันวาคม 2560) (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 15 ธ.ค.60)  (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)  (เอกสารแนบ 1)   (เอกสารแนบ 2)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 14 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 14 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ลว 14 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโดยการสร้างภาพลักษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์/รายเดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ลว14 ธ.ค.60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน 1 แห่ง  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ระดับ 8 จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 13 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 56 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 12 ธ.ค.60)  (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 8 ธันวาคม 2560 (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ด้วยวิธีคัดเลือก (ลว 8 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ลว 8 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ 2)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักหญิง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกดาวน์โหลด) ลว 8 ธ.ค.60

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ลว 7 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)


 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวกราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต(Conference) และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(server) กรมการพัฒนาชุมชน ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 7 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ OTOP TO THE TOWN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 6 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 6 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 250 ที่ นั่ง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (ลว 6 ธ.ค.60) (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 6 ธ.ค.60)  (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษร์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษร์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network :  Log File และ Web Application Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินโครงการ การจัดงาน OTOP Tity 2017 : การจัดหาสถานที่ด้วยวิธีเฉพราะเจาะจง  (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Antivirus)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 ธ.ค. 60)(คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพนักการตลาด OTOP Trader สู่การตลาดยุคดิจิตัล 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 1 ธ.ค. 60) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

(Visited 1 times, 1 visits today)