มกราคม 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม  2561


 • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร หอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 31 ม.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการ โครงการ พช. สัมพันธ์สัญจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 30 มค. 61(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32  ห้อง จำนวน  1 หลัง ณ ศูนย์ศึกาาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว 26 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 8 จัดทำสื่อสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน จ้างทำจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 25ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแซมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 24 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 19 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย(Network : Log File และ  Web Application Firewall ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 15 ม.ค. 61)(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 11 ม.ค. 61) (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP TO THE TOWN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 11 ม.ค. 61)(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศราคาจ้างดำเนินการโครงการ พช.สัมพันธ์สัญจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 11 ม.ค. 61) (ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์ กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว. 9 ม.ค. 61)(ดาวน์โหลด)

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาดำเนินการโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 7 เดือน 11 วัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ลว.8 ม.ค. 60)(ดาวน์โหลด)

 • ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 5 ม.ค. 61) (คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร)

   

(Visited 1 times, 1 visits today)