กรกฏาคม 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม  2561


 • (26-07-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานะกระจายรายได้และสร้างงาน (ภาคตะวันออก) : กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว.26 ก.ค.61 (ดาวน์โหลด)

 • (26-07-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 13 กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)


  (26-07-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาค ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ลว 26 ก.ค. 61  (ดาวน์โหลด) 


 • (26-07-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (Press  Tour) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 26 ก.ค. 61  (ดาวน์โหลด) 

 • (26-07-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 11  การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์ กิจกรรมย่อยที่ 2 กระประชาสัมพันธ์ Online  ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 26 ก.ค. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (23-07-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 11  การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์ กิจกรรมย่อยที่ 1 กระประชาสัมพันธ์ Offline  ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 23 ก.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (20-07-61ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานะกระจายรายได้และสร้างงาน (ภาคตะวันออก) : กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (20-07-61ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน  OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP Village)  8 เส้นทาง กิจกรรมการจัดแสดง  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (19-07-61) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดาวน์โหลด)

 • (19-07-61) ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เรื่อง ของทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ลว 9 ก.ค.61  (ดาวน์โหลด) 

 • (18-07-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (Press  Tour) (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดาวน์โหลด)

 •  (18-07-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาค ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ดาวน์โหลด)

 • (18-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรม ออกแบบและการใช้งานระบบเว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ก.ค. 61 (ดาวน์โหลด) 

 •  (17-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) ขนาดความบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 17 ก.ค.2561 (ดาวน์โหลด) 

 • (17-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน (ภาคตะวันออก) : กิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 17 ก.ค.2561 (ดาวน์โหลด)


 • (17-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร : กิจกรม การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 17 ก.ค.2561 (ดาวน์โหลด)


 • (16-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร :  กิจกรรม สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด) 


 • (16-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์ :  กิจกรรม สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด) 

 •  (16-7-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวศราคาจ้างดำเนินการโครงการกิจกรรมที่ 11 การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์ กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์ Online  ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวนืโหลด) 

 • (13-7-61)  ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการกิจกรรมที่ 11  กาะรประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์ กิจกรรมย่อยที่ ๅ การประชาสัมพันธ์  Offline ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (13-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน  OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8  เส้นทาง กิจกรรมประเมินผลโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดาวน์โหลด)

 • (13-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย  OTOP  ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561 : การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ดาวน์โหลด)

 • (13-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาคภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า กรลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมหลักที่ / ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (13-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (13-7-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน (ภาคตะวันออก) : กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด) 

 • (11-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง)  : กิจกรรม ทดสอบการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (11-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน (ภาคตะวันออก) : กิจกรรม ทดสอบการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (11-7-61)  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร :  กิจกรรม ทดสอบการท่องเที่ยว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

  (6-7-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร : กิจกรรม สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)


 • (6-7-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ :  กิจกรรม สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (5-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการ  WALK ABOUT OTOP TO THE WORLD ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ก.ค. 61  (ดาวน์โหลด)

 • (5-7-61) ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขอยทอดตลาด  (ดาวน์โหลด) 
 • (5-7-61) ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ลว 25 มิ.ย. 61  (ดาวน์โหลด) 

 • (3-7-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษา และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 3 ก.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

(Visited 1 times, 1 visits today)