มิถุนายน 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2561


 • (28-6-61) ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ลว 19 มิ.ย.61) (ดาวน์โหลด)

  (27-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัมนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นหลักฐานการกระจายรายได้และสร้า่งงาน (ภาคตะวันออก) :  กิจกรรมการเซื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 27 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 


 • (26-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมหลักที่ 1ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  แยกตาม  Cluster  ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำเอกสารเผยแพร่และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 26 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (21-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร :  กิจกรรม การเซื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 21 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (21-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาค ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 21 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (20-6-61) ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลว 18 มิ.ย. 61  (ดาวน์โหลด) 

 • (19-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP  ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561 : การออกแบบก่อสร้างตำแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 19 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (18-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมประเมินผลโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (18-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน  OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบและการใช้งานระบบเว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (18-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  (Pass Tour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (18-6-61)ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรม ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (18-6-61)  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ  WALK ABOUT OTOP TO THE WORLD  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 18 มิ.ย. 61(ดาวน์โหลด)

 • (12-6-61)  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  E-learning  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   ลว 12 มิ.ย. 61  (ดาวน์โหลด) 

 • (12-6-61) ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) (ดาวน์โหลด) 

 • (11-6-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน  OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบและการใช้งานระบบเว็บไซต์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (11-6-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP  ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี พ.ศ. 2561 : การออกแบบก่อสร้างตำแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (8-6-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  (Pass Tour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ดาวน์โหลด)

 • (7-6-61) ร่างประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมประเมินผลโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (7-6-61) ร่างประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรม ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด) 

 • (7-6-61) ร่างประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดง จำหน่าย และเจรจาธุรกิจระดับภาค ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (5-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสัมมนาขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP   นวัติวิถี ลว 5 มิ.ย. 61  (ดาวน์โหลด) 

 • (1-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินโครงการการจัด OTOP  Midyear 2018 :  การจัดหาสถานที่ด้วยวิธีเจาะจง ลว 1 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (1-6-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า  การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  แยกตาม  Cluster  ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำเอกสารเผยแพร่และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 1 มิ.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

(Visited 1 times, 1 visits today)