มีนาคม 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2561


  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) และติดตามประเมินผลสำเร็จโครงการตลาดประชารัฐ โดยวอธีเฉพราะเจาะจง ลว 29 มี.ค.61  (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ด้วยการขาย โดยวิธีทอดตลาด  (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกาศครั้งที่ 2) ลว 15 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัรฑ์ OTOP  อาหาร ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลว 13 มี.ค. 61  (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนนชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเสรษฐกิจอนุภูมิลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลว 12 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศประกวดจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ : กิจกรรม การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับจังหวัด/ภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 6 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก ลว 6 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

  • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามมาตราฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรา ISO 27001 : 2013 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

  • ประกาศกรมการพัมนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 8 จัดทำสื่อสนับสนุนสัมมาชีพ จ้างทำจุลสารส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 2 มี.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

(Visited 1 times, 1 visits today)