ตุลาคม 2561


 ||ก.ย. 62 || ส.ค.62 || ก.ค. 62 || มิ.ย.62 || พ.ค.62 || เม.ย.62 || มี.ค.62 || ก.พ.62 || ม.ค.62 || ธ.ค.61 || พ.ย.61 || ต.ค. 61 ||


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณปี 2562
ประจำเดือน ตุลาคม  2561


 • 31/10/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมที่ 16 เสวนาการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถีสู่ความยั่งยืนและเผยแพร่ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ลว 31 ต.ค. 61(ดาวน์โหลด)

 • (31/10/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมที่ 16 เสวนาการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถีสู่ความยั่งยืนและเผยแพร่ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ลว 31 ต.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (31/10/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกาดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 31 ต.ค. 61(ดาวน์โหลด)

 • (31/10/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกาดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงาน OTOP  ภูมิภาค  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 31 ต.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (31/10/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกาดราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 31 ต.ค. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (26/10/61) ร่าง  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกาดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงาน OTOP  ภูมิภาค  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลด)

 • (26/10/61) ร่าง  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน  เรื่อง ประกาดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดงาน OTOP  City 2018 :  การออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย กระประชาสัมพันธ์การจัดหาสาธารณูประโภค การประเมินผล การบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดาวน์โหลด)

 • (22/10/61) ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ดาวน์โหลด)

 • (18/10/61) ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวโหลด

 • (5/10/61) ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดาวน์โหลด)

 • (4 /10/61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 4 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 4 ต.ค. 61  (ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)