กันยายน 2561


 ||ก.ย. 61 || ส.ค.61 || ก.ค. 61 || มิ.ย.61 || พ.ค.61 || เม.ย.61 || มี.ค.61 || ก.พ.61 || ม.ค.61 || ธ.ค.60 || พ.ย.60 || ต.ค. 60 ||


 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน  2561

 • (27-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ต่อเนื่อง (ระยะเวลา 2 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ลว 27 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (27-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 16 เสวนาการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี สู่ความยั่งยืนและเผยแพร่ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  ลว 27 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (27-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี โดยวิธีคัดเลือก  ลว 27 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (27-9-61) ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ปรับลดราคาครั้งที่ 1) โดยการขาย  โดยวิธีทอดตลาด ลว 24 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (26-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP Online  ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีเฉพราะเจาะจง ลว 26 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (24-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการบูรนาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ลว 24 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (24-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 24 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (24-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 24 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (24-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  กิจกรรมที่ 8 อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP  Authentic Thai Taste)  กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP  Authentic Thai Taste) ด้วยวิธีคัดเลือก ลว 24 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (20-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 20 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (18-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 18 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (18-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  กลุ่มปรับตังสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชาท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  OTOP  กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว 18 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)  

 • (17-09-61)  ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน (ดาวน์โหลด) 

 • (17-09-61)  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดทำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ลว 17 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (14-09-61)  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมที่ 16 เสวนาการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน และเผยแพร่ผลการประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 14 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (13-09-61)  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก กิจกรรมที่ 17 การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี โดยวิธีคัดเลือก ลว 13 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (11-09-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดผ้าไทย เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย และตรงต่อความต้องการของตลาด โดยวิธีคัดเลือก ลว 11 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (11-09-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกิจกรรมที่ 11 การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์  กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชาสัมพันธ์ Offline ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 11 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)  

 • (6-09-61) ร่าง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดาวน์โหลด) 

 • (5-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 11 การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์  กิจกรรมย่อยที่ 2 การประชาสัมพันธ์ Online ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 


 • (5-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมที่ 13 กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 5 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (4-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้ พร้อมอุปกรณ์เสริม  จำนวน  4 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ลว 4 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

 • (4-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว  (OTOP  Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมการจัดการแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP  เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ลว 4 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด) 

 • (4-9-61) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP  Authentic Thai Taste) กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP  Authentic Thai Taste) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 4 ก.ย. 61 (ดาวน์โหลด)

(Visited 1 times, 1 visits today)