ประกาศ2560


ตามปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – กันยายน 2560)


 •  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โยวิธีเฉพาะเจาะจง(ลว. 25 ก.ย. 60)  ดาวน์โหลด

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ลว 25 ก.ย. 60) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในงานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากใบไม้สีทอง(ลว 25 ก.ย. 60) ดาวน์โหลด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที (ลว.19 ก.ย. 60) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์การขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบรอบ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีสอบราคา (ลว 8 ก.ย. 2560)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP โดยวิธีสอบราคา (ลว 8 ก.ย. 2560)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมกิจกรรมจัดทำเอกสารประชารัฐ (ลว. 7 ก.ย. 60)   ดาวน์โหลด
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย (ลว 22 ส.ค. 2560)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ลว.22 ส.ค. 2560) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ลว. 29 ส.ค. 60)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017 โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 25 ส.ค. 60 ดาวน์โหลด
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพครั้งที่ 3 (ลว.22 ส.ค.60)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องสอบราคาปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ( ลว.22 ส.ค. 60 ) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 24 ส.ค. 60  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP (ลว.22 ส.ค. 60 ) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมจัดทำเอกสารประชารัฐ (ลว 22 ส.ค. 60)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการขายพัสดุครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา) ลว 11 ส.ค.60 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมจัดทำเอกสารการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ลว. 18 ส.ค. 2560)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์การขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครบรอบ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการผลิตสื่อ (ลว. 15 ส.ค. 2560)  ดาวน์โหลด
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด (ลว. 9 ส.ค. 60) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561(ลว. 11 ส.ค. 2560) ดาวน์โหลด
 • ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานตามโครงการพัฒนาตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมมหกรรมผ้าหนองบัวลำภู ภายใต้ชื่องาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องออกกำลังกาย (Otop เดิม)ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (Fitness เดิม) ชั้น 1 กรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ส.ค. 2560  ดาวน์โหลด
 • ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ลว.3 ส.ค. 60   ดาวน์โหลด
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 ลว. 31 กค. 60  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017 โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี พ.ศ. 2560 : OTOP Generation Next ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 3 ส.ค. 60  ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่หัวใจโอทอป 2017 โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี พ.ศ. 2560 : OTOP Generation Next โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 3 ส.ค. 60 ดาวน์โหลด

03 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลด

02 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลด

02 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลด

01 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลด

 

31 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

27 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

27 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

21 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

21 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

20 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

20 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

20 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

19 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

 

18 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

17 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

13 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

12 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

11 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

05 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

04 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

04 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

04 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด

29 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

26 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

23 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์บันทึกขับเครื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 (ลว.23 มิย.60)

23 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

23 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

22 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

19 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

08 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

07 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

 

07 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

05 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

02 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลด

26 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

25 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 18 พ.ค. 2560)

18 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาซื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว (ลว 15 พ.ค. 2560)

17 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

 

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ลว 15 พ.ค. 2560)

16 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 9 พ.ค. 2560)

10 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 พ.ค. 2560)

05 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 71 รายการ (ลว 27 เม.ย. 2560)

05 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 3 พ.ค. 2560)

03 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ปรับลดราคาครั้งที่ 1) (ลว 1 พ.ค. 2560)

01 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ลว 24 เม.ย. 60)

28 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 27 เม.ย. 2560)

28 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 57 รายการ (ลว 19 เม.ย. 60)

26 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 12 เม.ย. 60)

25 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 21 เม.ย. 60)

24 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ (ลว 11 เม.ย. 60)

20 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 3 เม.ย. 60)

19 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 30 มี.ค. 60)

12 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 7 เม.ย. 2560)

10 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 122 รายการ (ลว 4 เม.ย. 2560)

10 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ปรับลดราคาครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ (ลว 3 เม.ย. 60)

10 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 (ลว 5 เม.ย. 2560)

07 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

 

ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 5 เม.ย. 2560)

07 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 เม.ย. 2560)

04 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)

01 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)

01 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลด

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)

31 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลด

(Visited 1 times, 1 visits today)