มิติที่ 2 : ด้านความเปิดเผยข้อมูล

งานนำเสนอ1-1.jpg

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองคลัง

1.1-1.jpg                       แผนยุทธศาสตร์กค.4.png

ภาพนิ่ง3-5.jpg                       ภาพนิ่ง4-5.jpg

ภาพนิ่ง5-5.jpg                       ภาพนิ่ง6-5.jpg

ภาพนิ่ง7-7.jpg                       ภาพนิ่ง8-6.jpg

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ-64.png                       ภาพนิ่ง10-2.jpg

 

 

(Visited 13 times, 1 visits today)