กลุ่มงานการเงิน

  • การโอนจัดสรรเงินนอกงบประมาณกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (ลว 11 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
  • กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (ลว 20 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
  • การโอนเงินโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) (ลว 12 เม.ย. 60)​ (ดาวน์โหลด)

 

(Visited 13 times, 1 visits today)