กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 (ลว 30 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
  • การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย) (ลว 7 ธ.ค. 2559)  (ดาวน์โหลด)

            

 

(Visited 4 times, 1 visits today)