กลุ่มงานบัญชี

  • วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS (ลว 12 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
  • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 20 มี.ค. 2560) (ดาวน์โหลด)
(Visited 11 times, 1 visits today)