กลุ่มงานพัสดุ

 • ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ วิทยาการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์(e-bidding) ลว 15 พฤศจิกายน 2560  (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 25 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ (ลว 23 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรม จัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 (ลว 23 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 18 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 17 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ (ลว 16 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ลว 15 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาซื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว (ลว 15 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 9 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 4 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 3 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ปรับลดราคาครั้งที่ 1) (ลว 1 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 71 รายการ (ลว 27 เม.ย. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 27 เม.ย. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ (ลว 27 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ลว 24 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • สอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 21 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 57 รายการ (ลว 19 เม.ย. 60)   (ดาวน์โหลด)
 • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ (ลว 18 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ (ลว 12 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ (ลว 11 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 7 เม.ย. 2560) (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 3 เม.ย. 60)   (ดาวน์โหลด)
 • ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ “การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากล่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วนในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการโครงการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว 31 มี.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ลว 28 มี.ค. 60)  (ดาวน์โหลด)
 • การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ลว 27 มี.ค. 60)  (ดาวน์โหลด)
(Visited 14 times, 1 visits today)